Kansen

Er liggen voor ieder bedrijf genoeg kansen. Het “probleem” van veel ondernemers is alleen dat ze weinig tot geen tijd hebben voor het opvolgen van deze kansen. En als ze dat wel doen moet er nog een hoop worden uitgezocht voordat je deze nieuwe kansen kan benutten.

Wij van OA Finance doen niet alleen uw administratie. Wij denken ook graag met u en uw bedrijf mee. Liggen er nieuwe kansen in uw branche? Dan stellen wij u daar van direct op de hoogte.

Interesse

Heeft u interesse in één van de mogelijkheden die hieronder genoemd worden? Neem dan z.s.m. contact met ons op. Wij zoeken het graag verder voor u uit.

CONTACT

 • Ga als commissaris of toezichthouder na of u handelt als btw-ondernemer
  Bent u commissaris of toezichthouder? Ga dan na of u als btw-ondernemer handelt. Het Europese Hof oordeelde dat een lid van de raad van commissarissen onder omstandigheden geen btw-ondernemer is. Ook een A-G adviseerde de Hoge Raad over twee gevallen.
 • Btw-vrijstelling voor de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Houdt u zich bezig met verzorging en verpleging van de in uw instelling opgenomen personen? Een rechter oordeelde dat het inhuren van personeel door een instelling die zich bezig hield met verzorging en verpleging van in de instelling opgenomen personen, was vrijgesteld van btw.
 • Beperk het belastingnadeel bij aan- en verkoop van aandelen in een B.V.
  De aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn in beginsel fiscaal niet aftrekbaar. Maar de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat sommige kosten gewoon aftrekbaar zijn. Mogelijk kan uw BV, door de uitspraak van de Hoge Raad, meer kosten aftrekken.
 • Mogelijk herleeft uw recht op huurtoeslag
  Een uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat het recht op huurtoeslag kan herleven wanneer weer wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent inkomen/ vermogen. Zelfs wanneer de rekenhuur te hoog was als gevolg van reguliere huurverhogingen.
 • Laag btw-tarief voor toegang club of café waar dj’s of artiesten optreden
  Heeft u een café of club waar ook dj’s en artiesten optreden? Dan kunt u mogelijk het lage btw-tarief toepassen op de entreekaartjes. Dit blijkt uit een recente uitspraak van een rechtbank.
 • Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?
  Normbedrag gebruikelijk loon van € 45.000 naar € 46.000. Is uw gebruikelijk loon nog hoog genoeg? Beoordeel dit ook aan de hand van vergelijkbare dienstbetrekkingen en loon van andere werknemers.
 • Mogelijk toch 30% regeling bij verblijven in Nederland of binnen 150 km van Nederlandse grens
  Is uw werknemer aangeworven uit het buitenland, maar verbleef hij in Nederland of binnen 150 km van de Nederlandse grens? Dan komt hij mogelijk toch in aanmerking voor de 30% regeling als hij kan aantonen dat hij slechts verbleef maar zijn fiscale woonplaats verder weg was.
 • Controleer of u in 2020 nog voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, dan mag u deze niet meer toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de minimale salariseisen (in 2020 € 38.347 óf € 29.149 voor werknemer jonger dan 30 jaar met een mastertitel). Stuur waar nodig dit jaar bij op deze salarissen.
 • Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht koper bij optie btw-belaste levering in 2018
  Heeft u in 2018 een onroerende zaak geleverd met optie btw-belaste levering? Ga dan na of de koper voldoet aan de meldingsplicht en of de verklaring tijdig en juist is. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moet die melding uiterlijk 28 januari 2020 plaatsvinden.
 • Check uiterlijk 28 januari de meldingsplicht huurder bij btw-belaste verhuur
  Verhuurt u btw-belast onroerende zaken? Ga dan na of uw huurder voldoet aan de meldingsplicht bij het niet voldoen aan de voorwaarden. Als het boekjaar van de huurder gelijk is aan het kalenderjaar moet die uiterlijk 28 januari 2020 melding hiervan maken.
 • Lagere btw-correctie wegens privégebruik auto 2019 mogelijk?
  Lagere btw-correctie privégebruik auto 2019? Maak dan tijdig bezwaar. Hoge Raad in 2017: ook zonder kilometerregistratie mogelijk. Rechtbank gaf in 2019 nadere uitleg wanneer woon-werkverkeer zakelijk is en welke kosten in aanmerking moeten worden genomen.
 • Mogelijke oplossing voor problemen omtrent kinderopvangtoeslag
  Discussie met Belastingdienst over vermeend onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag? Uitspraken van de Raad van State maken duidelijk dat de Belastingdienst zich coulanter moet opstellen. Inmiddels is dit ook uitgewerkt in een beleidsbesluit. Ga na of u hiervan kunt profiteren.
 • Plan verbouwingen voor bewoning al voor de aankoop van een pand
  Pand geen woning maar ook geen bedrijfspand? Volgens de Hoge Raad is het dan een woning als een verbouwing gestart is met als doel een woning op te leveren. Hierdoor is misschien sneller dan voorheen sprake van een woning, met 2% (i.p.v. 6%) overdrachtsbelasting.
 • Btw-gevolgen voorraad op afroep in een ander EU-land
  Vanaf 2020 harmonisatie van btw-regels voor een voorraad op afroep. Btw-regels voor de voorraad op afroep zijn vanaf 2020 in alle EU-landen gelijk. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan btw-registratie in het andere EU-land vanaf 2020 mogelijk achterwege blijven.
 • Werkruimte (mede) voor personeel of relaties (on)gewenst TBS?
  Werkruimte (mede) ter beschikking van personeel of relaties vormt TBS volgens een gerechtshof. Houd hier rekening mee! Of dit gunstig voor u is of niet hangt af van de situatie.
 • Dubbel voordeel voor landbouwer bij omzetting van landbouwgrond in natuurgrond
  Subsidie ontvangen bij omzetting van uw landbouwgrond in natuurgrond? Dan is de subsidie belastingvrij. Bovendien kunt u ook een eventuele waardedaling van de grond aftrekken van uw winst, volgens de rechtbank.
 • Geen KOR vanaf 2020 bij omzet boven € 20.000 bij marge of reisbureauregeling
  Nieuwe KOR bij marge- en reisbureauregeling vanaf 2020 niet bij marge van € 20.000 of lager, maar bij omzet van € 20.000 of lager. Hierdoor mag u de nieuwe KOR wellicht niet toepassen.
 • Voorkom dat u onnodig (te) hoge ww-premie betaalt vanaf 2020, uitstel schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomst tot 1 april 2020
  Kun u als werkgever in 2020 de lage ww-premie gaan betalen? Voldoet u aan de voorwaarden? Het verschil in premie bedraagt 5% met de hoge ww-premie! ? Voor de voorwaarden dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastligt is onlangs wel uitstel verleend tot 1 april 2020.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting toch niet door gelijkheidsbeginsel bij kind op ander woonadres
  Kind niet op hetzelfde woonadres ingeschreven door verblijf in behandelcentrum of jeugdinrichting? Geen strijd met gelijkheidsbeginsel en dus geen inkomensafhankelijke combinatiekorting aldus de Hoge Raad. Dit geldt ook voor vakantiewoning waar inschrijving niet mogelijk is.
 • Voorkom dat financiële ondersteuning door de overheid omslaat in een financieel nadeel
  Een gerechtshof besliste dat de verhoging van het belastbaar inkomen vanwege een aanvulling op een WIA en Wajong uitkering ongedaan gemaakt moest worden, vanwege het effect op andere regelingen. Misschien geldt dit ook voor uw situatie?
 • Ga na of winstuitdeling bij aandeelhouder in het juiste jaar is belast
  Heeft de Belastingdienst bij uw bv een vermogensverschuiving naar de aandeelhouders (uitdeling) geconstateerd? Wil de Belastingdienst dit voordeel ook in dat jaar bij de aandeelhouders belasten? Dan kan dit onjuist zijn als de uitdeling in de IB in andere jaren thuis hoort.
 • Geen gebruik kentekenfoto's bij geschil over bijtelling of BZM, wel bij parkeerbelasting en binnenkort MRB
  Voor bijtellingszaken mag geen gebruik worden gemaakt van kentekenfoto’s. Voor de motorrijtuigenbelasting is dit vanaf 2019 wel weer toegestaan en scanauto’s bij parkeerbelasting waren al eerder toegestaan. Het cameraplan voor 2020 is onlangs bekendgemaakt.
 • Voorkom strafheffing van 52% bij afvloeiingsregeling
  Het beleid van de Belastingdienst is inmiddels aangepast aan een eerder oordeel van de Hoge Raad. Is toch sprake van de strafheffing? Dan wordt ook loon dat wordt doorbetaald wanneer de werknemer niet meer hoeft te werken, door de strafheffing getroffen volgens een rechter.
 • Actieve controle huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden noodzakelijk om ongewenste juridische en fiscale gevolgen te voorkomen
  Voorkom onverwachte heffing van schenk- of erfbelasting of ongewenste uitwerkingen. U kunt er niet van uitgaan dat uw voorwaarden automatisch door de notaris worden gecontroleerd. Laat daarom controleren of uw huwelijkse /partnerschapsvoorwaarden up-to-date zijn.
 • Zorg dat uw kleinkind niet te veel erfbelasting betaalt als hij/zij van u erft
  Laat uw testament controleren. Heeft u bij testament kleinkinderen bevoordeeld? Voorkom dan dat deze bevoordeling wordt gezien als een last want dan is 2x erfbelasting verschuldigd. Krijgt uw kleinkind een onvoorwaardelijke bepaalbare vordering op uw kind? Dan is dit geen last.
 • Renteaftrek leegstaande woning? Leg tijdelijke bewoning dan goed vast!
  Bewoning van de voormalige eigen woning tegen een symbolische vergoeding door een familielid of bekend hoeft geen probleem te zijn voor de hypotheekrenteaftrek. Hiervoor dient deze “kraakwachtsituatie” wel (vooraf) te worden vastgelegd in een overeenkomst.
 • Voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden
  Hoge Raad: Belastingdienst en aangifteprogrammatuur berekenen investeringsaftrek voor leden samenwerkingsverband (maatschap, VOF) te laag. Als geen buitenvennootschappelijk vermogen gaat de Belastingdienst niet mee, maar een rechtbank oordeelt dat dit wel zou moeten!
 • Vraag om schadevergoeding en vermindering boete bij langlopende procedures
  Behandeling van bezwaar/beroep onredelijk lang? Recht op schadevergoeding en minder boete als het langer duurt dan grofweg 2 jaar. Ook bij niet-ontvankelijkheid, behalve als het griffierecht niet op tijd betaald is. Maar ook dan ontstaat weer recht als de rechter lang wacht.
 • Btw-aftrek mogelijk voor zonnepanelen én belast gebruik deel dak waar zonnepanelen liggen
  Aanschaf van zonnepanelen? Vraag de btw terug! Misschien ook aftrek voor een deel van uw dak bij nieuwbouwwoningen of bestaande woningen die voor de btw ondernemingsvermogen zijn. Doe uw verzoek btw-teruggaaf wel tijdig. Voor 2019 moet dat vóór 1 juli 2020.
 • Controleren van de Whk-beschikking kan u geld besparen
  Whk-beschikking ontvangen? Controleer deze goed en voorkom daarmee dat u teveel betaalt!